I. Atteikuma tiesības:

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, minot iemeslu.
2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “NAIL infinity”, juridiskā adrese Brīvības 174a-8, Rīga, LV-1012 par lēmumu atteikties no šā līguma .
4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

II. Atteikuma radītās sekas:

5. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus par iegādāto preci-produktu, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.
6. Jums preces jānodod www.nailinfinity.eu birojā Brīvības 174a-8, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi Brīvības 174a-8, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA NAIL infinity par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA NAIL infinity biroju, izmantojot kurjerpastu, SIA NAIL infinity konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Brīvības 174a-8.
7. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās visas izmaksas, t.s. muitas maksājumi, kas var rasties, ja preces atgriešana tiek veikta ārpus Eiropas savienības ekonomiskās zonas. Maksimālās izmaksas (transports + atmuitošana) varētu būt aptuveni 50-100 EUR.
8. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
9. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
10. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
11. Izņemot šo noteikumu 12. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:
11.1. izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA „NAIL infinity” piedāvātais standarta piegādes veids;
11.2. preces atpakaļatdošanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA „NAIL infinity” ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;
11.3. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces pārdevēja veikta meistaru ekspertīze. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA „NAIL infinity” nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

III. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

12. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

13. Pirkuma līguma kopijas interneta veikals nailinfinity.eu neuzglabā.

14. SIA „NAIL infinity” interneta vietnē www.nailinfinity.eu ir ievietotas veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu.

15. SIA „NAIL infinity” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „NAIL infinity” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

16. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – info@nailinfinity.eu vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveida, nosūtot uz šādu adresi: Rīga, Brīvības iela 174a-8, LV-1012
Sūdzība tiks izskatīta 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Gadījumā, ja iesniegtā sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

2. Iesnieguma iesniegšanas datumu

3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/sstrida_risinasanas_process-page-001_0.jpg

Lai saņemtu preču atteikuma autorizācijas numuru, lūdzu aizpildiet atteikuma veidlapu.