Klientu lojalitātes kartes noteikumi

NAILINFINITY KLIENTU LOJALITĀTES PROGRAMMAS NOTEIKUMI

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. FASHION infinity – SIA ” FASHION infinity “, reģ. Nr. 50103822471.

1.2. Klientu lojalitātes programma – FASHION infinity īstenotā klientu lojalitātes programma “NAILINFINITY” klientu karte.

1.3. NAILINFINITY –FASHION infinity klientam izsniegtā klienta lojalitātes karte, kas nodrošina dalību lojalitātes programmā “NAILINFINITY”. Veicot pirkumus FASHION infinity tirdzniecība vietās un internet vietnē, NAILINFINITY īpašnieki var uzkrāt punktus un saņemt atlaides, kā arī citas priekšrocības, atbilstoši attiecīgajā laikā spēkā esošajiem Klientu lojalitātes programmas noteikumiem.

1.4. NAILINFINITY īpašnieki – personas, kurām ir derīgas Klientu lojalitātes programmas “NAILINFINITY” kartes un kuras var izmantot NAILINFINITY piešķirtās privilēģijas.

1.5. Konts – NAILINFINITY Klientu lojalitātes programmas dalībnieka konts ar informāciju par viņu, kas izveidots FASHION infinity klientu datu bāzē.

1.6. Sadarbības partneris – FASHION infinity partneris, kas lojalitātes programmas ietvaros sadarbojas ar FASHION infinity un piedāvā dažādas priekšrocības Klientu lojalitātes programmas dalībniekiem. Sadarbības partneru saraksts un priekšrocības var tikt publicētas interneta vietnē www.nailinfinity.eu vai reklāmas materiālos.

1.7. Lojalitātes programmas anketa – klienta anketa, kas ir jāaizpilda, lai pieteiktos Klientu lojalitātes programmai.

1.8. FASHION infinity interneta vietne – FASHION infinity interneta vietne, kas atrodas interneta adresē www.nailinfinity.eu.

2. Vispārējie noteikumi

2.1. Šie noteikumi nosaka FASHION infinity Klientu lojalitātes programmas “NAILINFINITY” lietošanas un darbības noteikumus.

2.2. NAILINFINITY ir punktu, atlaižu un līmeņu uzkrājošā karte. NAILINFINITY darbības princips ir sekojošs: iepērkoties jebkurā FASHION infinity veikalā vai internet vietnē vismaz par 0.01 centu jūs uzkrājat % punktus no pirkuma summas, kas veido Jūsu līmeni. Jo lielāka summa tiek iztērēta, jo lielāks uzkrāšanas līmenis tiek piešķirts. Punktu līmeņu uzkrāšanas notiek pēc sekojošas sistēmas:

1. līmenis jeb starta līmenis. Jūs saņemta 1% punktu uzkrājums no pirkuma summas. Šī līmeņa uzkrājumu punktu diapazons ir no 0 līdz līdz 1000 EUR par iztērēto summu.

2. līmenis. 3% punktu uzkrājums no pirkuma summas. Šī līmeņa uzkrājumu punktu diapazons ir no 1001 līdz līdz 2000 EUR par iztērēto summu.

3. līmenis. 5% punktu uzkrājums no pirkuma summas. Šī līmeņa uzkrājumu punktu diapazons ir no 2001 līdz līdz 3000 EUR par iztērēto summu.

4. līmenis. 7% punktu uzkrājums no pirkuma summas. Šī līmeņa uzkrājumu punktu diapazons ir sākot ar 3001 EUR par iztērēto summu.

1 EUR apmērs atbilst 1 punkta apmērā saskaņā ar šajos noteikumos atrunātajiem punktu uzkrājumu veidošanas principiem.

Katra mēneša pēdējā mēneša datumā, datu sistēmas reģistrs veic visu NAILINFINITY analīzi un, ja iepriekšējā mēnesi NAILINFINITY Lojalitātes programmas dalībnieks nav veicis punktu uzkrāšanu 100 (simts) punktu apmērā no pirkuma summas, NAILINFINITY līmenis tiek samazināts par vienu līmeni ar sākotnējo līmeņa punktu diapazona summu, kas spēkā kamēr nav saniegts nākamais līmenis.

Uzkrājumu NAILINFINITY īpašnieks, pēc saviem ieskatiem, var izmantot kādā no nākamajiem pirkumiem, lai apmaksātu izvēlēto produkciju, bet ne vairāk, kā 80% no produkta vai pakalpojumu vērtības, 20% tiek apmaksāti klienta izvēlētajā iespējā (skaidrā naudā, bankas karte vai ar pārskaitījumu). Ja nākamajā iepirkšanās reizē uzkrājumu neizmanto, tā paliks NAILINFINITY un summēsies ar turpmāk uzkrātajām punktiem. Šādā veidā NAILINFINITY var uzkrāties neierobežoti liels punktu skaits , kuru NAILINFINITY īpašnieks varēs izmantot, kad vien vēlas. Pēc izvēlētās punktu izmantošanas tā tiek noņemta no uzkrātās punktu summas, un krāšana turpinās no esošā atlikuma. Uzkrāto punktu derīguma termiņš ir 6 mēneši, pēc derīguma termiņa neiztērētais punktu uzkrājums tiek automātiski dzēsts.

2.3. Klientu lojalitātes programmas ietvaros, NAILINFINITY īpašniekiem var tikt piešķirtas arī citas priekšrocības, par kurām NAILINFINITY īpašnieki, kuri piekrituši ziņu saņemšanai, var tikt informēti atsevišķi. Personalizētie piedāvājumi var tikt piedāvāti NAILINFINITY īpašniekiem, kas piekrituši attiecīgo personalizēto piedāvājumu sagatavošanai un saņemšanai.

2.4. Priekšrocības un atlaides, ko Klientu lojalitātes programmas ietvaros FASHION infinity nodrošina NAILINFINITY īpašniekam, nosaka FASHION infinity, un tās var mainīties. Aktuālais priekšrocību un atlaižu piedāvājums, ko Klientu lojalitātes programmas dalībnieki var saņemt Klientu lojalitātes programmas ietvaros, ir pieejams FASHION infinity reklāmas materiālos, FASHION infinity mājas lapā internetā vai paziņojumos tiem NAILINFINITY īpašniekiem, kas Lojalitātes programmas anketā piekrituši attiecīgas informācijas saņemšanai.

2.5. Priekšrocības un atlaides, ko NAILINFINITY īpašnieks var saņemt FASHION infinity vai pie Sadarbības partneriem, nesummējas ar citām FASHION infinity noteiktajām priekšrocībām un atlaidēm, piemēram, ar izpārdošanas atlaidēm, kuponiem, vairumtirdzniecības cenu. Atlaides netiek summētas, katram pirkumam tiek piemērota tikai viena veida atlaide, izņemot gadījumus, kad tas tiek īpaši paredzēts.

2.6. Klientu lojalitātes programmas nodrošinātās atlaides, punktu uzkrājumi un priekšrocības neattiecas uz: (1) trešo personu sniegtiem pakalpojumiem un pārdotām precēm; (2) dāvanu kartēm; (3) precēm (arī pakalpojumiem), kas pirkuma veikšanas brīdī norādītas sadaļā “Lojalitātes karte” internet vietnē www.nailinfinity.eu vai FASHION infinity veikalā, kas neattiecas Klientu lojalitātes programmas atlaides un priekšrocības.

2.7. Šie noteikumi veido starp FASHION infinity un NAILINFINITY kartes īpašnieku noslēgto vienošanos attiecībā uz Klientu lojalitātes programmas darbību un NAILINFINITY īpašnieka dalību Klientu lojalitātes programmā. Šie noteikumi (vienošanās) nosaka Klientu lojalitātes programmas dalībnieku un FASHION infinity pienākumus, tiesības un atbildību, kas attiecas uz dalību Klientu lojalitātes programmā, NAILINFINITY izdošanu, apriti un izlietošanu.

2.8. Šie noteikumi ir saistoši visām personām, kas izmanto NAILINFINITY vai saņem atlaides, priekšrocības Klientu lojalitātes programmas ietvaros.

3. NAILINFINITY saņemšana, aktivizēšana un izmantošana

3.1. NAILINFINITY var lietot NAILINFINITY īpašnieks Klientu lojalitātes programmas darbības laikā.

3.2. NAILINFINITY var saņemt jebkura fiziska persona, kura Lojalitātes programmas anketas aizpildīšanas brīdī ir sasniegusi 18 gadu vecumu. Juridiska persona, kā arī personas, kas veic pirkumus saimnieciskās darbības vai komercdarbības nolūkā, nevar piedalīties Klientu lojalitātes programmā.

3.3. FASHION infinity nosaka maksu par NAILINFINITY atbilstoši attiecīgajā brīdī spēkā esošajam cenrādim, kas uz 01.01.2021 sastāda 5.00 (pieci) EUR. NAILINFINITY iegādes maksa netiek atgriezta.

3.4. Lai iegādātos NAILINFINITY, nepieciešams aizpildīt un parakstīt FASHION infinity apstiprināto Lojalitātes programmas anketu, ko var saņemt FASHION infinity veiklos vai interneta vietnē sadaļā “Lojalitātes karte”

3.5. Lai sāktu dalību Klientu lojalitātes programmā, Pēc NAILINFINITY iegādes nepieciešama NAILINFINITY aktivizēšana FASHION infinity datu sistēmā, kas notiek 2 darbu dienu laikā. FASHION infinity ir tiesīgs vienpusīgi mainīt ievadīšanas laiku atbilstoši karšu pieteikumu skaitam. NAILINFINITY ir izmantojama, un NAILINFINITY īpašnieks var sākt dalību Klientu lojalitātes programmā pēc tam, kad FASHION infinity veicis NAILINFINITY aktivizēšanu.

3.6. Aktivizējot un sākot lietot (lietojot) NAILINFINITY, NAILINFINITY īpašnieks apliecina, ka ir izlasījis šos noteikumus, saprot tos un piekrīt ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

3.7. NAILINFINITY īpašnieks ir atbildīgs par NAILINFINITY izmantošanu atbilstoši šo noteikumu un piemērojamo tiesību aktu noteikumiem.

3.8. NAILINFINITY īpašnieks atbild par NAILINFINITY glabāšanu un saglabāšanu, tam ir pienākums saudzīgi lietot un uzglabāt NAILINFINITY karti.

3.9. NAILINFINITY īpašniekam ir pienākums Lojalitātes programmas anketā, norādīt tikai patiesu un aktuālu informāciju.

3.10. NAILINFINITY īpašniekam ir pienākums uzrādīt NAILINFINITY pirms pirkuma FASHION infinity tirdzniecības vietās, kā arī pirms priekšrocību saņemšanas pie Sadarbības partneriem. FASHION infinity patur tiesības nepiemērot Klientu lojalitātes programmas sniegtās atlaides, priekšrocības un punktu uzkrāšanu, ja netiek uzrādīta

3.11. NAILINFINITY nozaudēšanas gadījumā, par to nekavējoties jāinformē FASHION infinity pa tel.nr. +371 22413413 vai rakstot uz epastu info@nailinfinity.eu FASHION infinity nosaka kārtību, kādā var tikt saņemta jauna NAILINFINITY nozaudētās vietā. Šādas tiesības var būt ierobežotas, ja NAILINFINITY īpašnieks aizpildot Lojalitātes programmas anketu vai vēlāk nav norādījis pietiekošu identificējošu informāciju.

3.12. NAILINFINITY īpašnieks nevar pārnest uzkrātos punktus un priekšrocības uz citu personu vai citu NAILINFINITY karti, kā arī nevar apvienot vairāku NAILINFINITY uzkrātos punktus un priekšrocības.

3.13. Par jaunas NAILINFINITY izniegšanu tiek piemērota maksa, kas atbilst 3.3 noteiktajam.

3.14. NAILINFINITY atlaide, punktu uzkrājums vai priekšrocība nevar tikt piešķirts pēc kases čeka izsniegšanas ar atpakaļejošu datumu.

3.15. NAILINFINITY īpašnieks var saglabāt NAILINFINITY zem sava FASHION infinity internet vietnes konta un saņemt visas NAILINFINITY priekšrocības. Vienam kontam var piešķirt tikai vienu NAILINFINITY.

3.16. NAILINFINITY lietotājam ir iespēja izmanotot uzkrātos punktus, saņemot atlaidi, kas atabilsti punkta 2.2. darbības principam, ja tiek veikts pirkums ar uzkrātiem punktiem, tad pirkuma punkti netiek piešķirti. Uzkrājumu nevar saņemt skaidrā naudā, pakalpojumā un precē. Uzkrājumu var izmantot tikai FASHION infinity veikalos, interneta vietnē www.nailinfinitu.eu vai pie sadarbības partneriem.

4. Darbības pārtraukšana un kartes atkārtota aktivizēšana

4.1. Ja NAILINFINITY nav izmantota 6 (sešu) mēnešus, FASHION infinity deaktivizē NAILINFINITY. NAILINFINITY izmantošana šī punkta izpratnē ir pirkumu veikšana uzrādot un pirkumā fiksējot NAILINFINITY. Piekļūšana NAILINFINITY lietotāja kontam FASHION infinity interneta vietnē, pirkumu un pakalpojumu iegāde pie Sadarbības partneriem un saziņa ar FASHION infinity par Klientu lojalitātes kartes jautājumiem netiek uzskatīta par kartes izmantošanu.

4.2. Vismaz mēnesi pirms NAILINFINITY deaktivizēšanas, FASHION infinity nosūta NAILINFINITY īpašniekam informāciju par kartes deaktivizēšanu, ja NAILINFINITY īpašnieks iepriekš piekritis informācijas saņemšanai un norādījis derīgu tālruņa numuru vai e-pastu.

4.3. Deaktivizētu NAILINFINITY vairs nevar izmantot, lai piedalītos Klientu lojalitātes programmā (t.sk., uzkrātu punktu, saņemtu atlaides vai priekšrocības).

4.4. Deaktivizētu NAILINFINITY, NAILINFINITY īpašnieks var lūgt aktivizēt vēršoties FASHION infinity tirdzniecības vietās. NAILINFINITY aktivizēšanu FASHION infinity veic iespējami ātrā laikā, taču ne ilgāk kā 2 (divu) darba dienu laikā.

4.5. Deaktivizētu NAILINFINITY var sākt izmantot pēc tās aktivizācijas. NAILINFINITY aktivizācijas gadījumā, netiek saglabātas pirms deaktivizācijas uzkrātās atlaides, priekšrocības, kā arī netiek saglabāti iepriekš NAILINFINITY punktu uzkrāšanas līmeņi un uzkrātie punkti.

4.6. Ja deaktivizēta NAILINFINITY netiek aktivizēta 6 (sešu) mēnešu laikā pēc tās deaktivizēšanas, FASHION infinity izbeidz attiecīgās NAILINFINITY dalību Klientu lojalitātes programmā, NAILINFINITY kļūst nederīga un NAILINFINITY īpašnieka dalība Klientu lojalitātes programmā tiek izbeigta, dzēšot NAILINFINITY īpašnieka sniegtos personas datus no datu bāzes.

4.7. Ja tiek deaktivizēta NAILINFINITY (tā kļūst nederīga), tās aktivizēšana nav iespējama, bet NAILINFINITY īpašniekam ir iespējams iegādāties jaunu NAILINFINITY un atkārtoti kļūt par Klientu lojalitātes programmas dalībnieku, piemērojot 3.3. noteikto maksu,

4.8. FASHION infinity var bloķēt NAILINFINITY un tās vietā izsniegt jaunu, ja tas nepieciešams tehnisku, drošības vai Klientu lojalitātes programmas izmaiņu dēļ, kā arī gadījumos, ja bez NAILINFINITY īpašnieka vainas NAILINFINITY kļuvusi tehniski nelietojama.

5. FASHION infinity interneta vietne un darbība

5.1. Aktivizējot NAILINFINITY, NAILINFINITY īpašnieks var pievienot NAILINFINITY karti savam kontam FASHION infinity internet vietnē, ja tāds ir izveidots, ja nav, tad NAILINFINITY dalībnieks ir tiesīgs to izdarīt pēc adreses www.nailinfinity.eu

5.2. Savam NAILINFINITY lietotāja kontam NAILINFINITY īpašnieks var piekļūt FASHION infinity interneta vietnē. FASHION infinity interneta vietnē NAILINFINITY īpašnieks var aplūkot informāciju par savu dalību Klientu lojalitātes programmā, labot un aktualizēt informāciju.

5.3. FASHION infinity var nodrošināt NAILINFINITY īpašnieka informēšanu un piekļuvi NAILINFINITY lietotāja kontam ar FASHION infinity mobilo lietotņu palīdzību. Mobilo platformu (piemēram, android, iOS) lietotņu nodrošināšana un uzturēšana nav obligāts FASHION infinity pienākums Klientu lojalitātes programmas ietvaros.

5.4. NAILINFINITY īpašnieks ir atbildīgs par tam piešķirtā lietotājvārda un paroles saglabāšanu, to nodošana jebkurai trešajai personai ir aizliegta.

5.5. Ar NAILINFINITY īpašniekam piešķirto lietotājvārdu un paroli izdarītās izmaiņas attiecīgajā NAILINFINITY lietotāja kontā (gan FASHION infinity interneta vietnē, gan mobilajās lietotnēs) ir saistošas NAILINFINITY.

5.6. Ir aizliegta iejaukšanās FASHION infinity interneta vietnes vai mobilās lietotnes normālā darbībā, t.sk., ar mērķi labot informāciju datu bāzē, panākt nepamatotu punktu, atlaižu vai priekšrocību piešķiršanu, piekļūt citu personu datiem, nesankcionēti piekļūt informācijas sistēmām.

5.7. FASHION infinity mājas lapas vai FASHION infinity mobilās lietotnes izmantošana var būt pakļauta papildus noteikumiem.

5.8. NAILINFINITY īpašnieks ir tiesīgs izmantot NAILINFINITY FASHION infinity interneta vietnē un uzkrāt punktus, atlaižu vai priekšrocības.

6. Personas datu aizsardzība un privātums

6.1. Datu pārzinis ir FASHION infinity – SIA ” FASHION infinity “, reģ. Nr. 50103822471, kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumiem: Rīga, Brīvības 174a, LV-1012, info@nailinfinity.eu, +371 29343413.

6.2. FASHION infinity rūpējas, lai aizsargātu NAILINFINITY īpašnieku privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 un piemērojamiem tiesību aktiem. FASHION infinity veic samērīgi nepieciešamos pasākumus personas datu drošībai, lai aizsargātu tos pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

6.3. FASHION infinity Klientu lojalitātes programmas dalībnieku personas datus apstrādā dažādos veidos vairākiem mērķiem, atkarībā no tā, vai tas ir reģistrēts lietotājs, nereģistrēts lietotājs un vai ir bijusi pieteikšanās jaunumu un komerciālo paziņojumu saņemšanai.

6.4. FASHION infinity neapstrādā personas datus, kurus sniedz NAILINFINITY īpašnieks, bez tiesiska pamata. FASHION infinity pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām vai kad to pieprasa tiesību akti.

6.5. Personas datus, kas saistās ar komerciālu paziņojumu nosūtīšanu, apstrādā tikai FASHION infinity un FASHION infinity sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras, e-pastu un īsziņu nosūtīšanas platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms, un ir rakstiski noteikumi, kas paredz personas datu aizsardzību.

6.6. FASHION infinity var apstrādāt personas datus apkopotā veidā statistikas vajadzībām, lai analizētu un uzlabotu sniegtos pakalpojumus un produktus. FASHION infinity apkopo un saglabā informāciju par Klientu lojalitātes programmas dalībnieka pirkumu vēsturi ar mērķi uzlabot sniegtos pakalpojumus un produktus, balstoties uz FASHION infinity leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāti, kā arī ar mērķi nodrošināt Klientu lojalitātes programmas darbību.

6.7. FASHION infinity ir tiesīgi veikt Klientu lojalitātes programmas dalībnieku personas datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams šo noteikumu izpildei, Klientu lojalitātes programmas sistēmas uzturēšanai un darbībai, FASHION infinity leģitīmās intereses nodrošināšanai un FASHION infinity saistošu likuma un uzraudzības un kontroles iestāžu noteikumu un prasību izpildei.

6.8. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, Klientu lojalitātes programmas dalībniekam ir šādas tiesības:

6.8.1. pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;

6.8.2. pieprasīt labot vai dzēst savus personas datus, ciktāl tas ir iespējams;

6.8.3. pieprasīt ierobežot vai iebilsti pret savu personas datu apstrādi;

6.8.4. pieprasīt pārnest savus personas datus, ciktāl tas ir iespējams;

6.8.5. jebkurā brīdī atsaukt savu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

6.8.6. iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē (Latvijas Republikā – Datu valsts inspekcijā);

6.8.7. sazināties ar FASHION infinity un iegūt papildus informāciju par savu personas datu apstrādi.

6.9. Aktivizējot NAILINFINITY uz uzsākot to lietot FASHION infinity interneta vietnē un/vai veikalos, NAILINFINITY īpašnieka personas dati tiek izmantoti, lai noslēgtu vienošanos ar FASHION infinity par dalību Klientu lojalitātes programmā, Konta izveidei, uzturēšanai un dalībai Klientu lojalitātes programmā.

6.10. FASHION infinity apstrādā Klientu lojalitātes programmas dalībnieku personas datus šādiem nolūkiem:

6.10.1. dalībnieka identifikācijai un reģistrāciju administrēšanai (pamatojoties uz līguma saistību izpildi, piekrišanu);

6.10.2. Klientu lojalitātes programmas īstenošanai un dalības administrēšanai (pamatojoties uz līguma saistību izpildi);

6.10.3. Klientu lojalitātes programmas dalībnieku informēšanai par Klientu lojalitātes programmas aktivitātēm, FASHION infinity un Sadarbības partneru piedāvājumiem (pamatojoties uz līguma saistību izpildi, piekrišanu);

6.10.4. atbilstošāko (t.sk. personalizēto) piedāvājumu un priekšrocības piedāvājumu sagatavošanai un piedāvāšanai (pamatojoties uz līguma saistību izpildi);

6.10.5. tiešā mārketinga, komerciālo paziņojumu sūtīšanai (pamatojoties uz piekrišanu);

6.10.6. pārdošanas statistikas veidošanai un tirgus (pamatojoties uz līguma saistību izpildi, FASHION infinity leģitīmo interesi).

6.11. Aktivizējot NAILINFINITY, NAILINFINITY īpašnieks apliecina, ka ir informēts, ka ievadītie dati tiek apstrādāti, lai izveidotu un uzturētu Kontu un nodrošinātu dalību Klientu lojalitātes programmā, tai skaitā, lai izveidotu un saglabātu klienta vēlmju sarakstu, pirkumu vēsturi un nosūtītu ar Klienta lojalitātes programmu saistītu informāciju.

6.12. FASHION infinity apstrādā Klientu lojalitātes programmas dalībnieka personas datus, lai nosūtītu tam aktuālus un piemērotus komerciālos paziņojumus, ja saņemta attiecīga piekrišana.

6.13. FASHION infinity veic dažāda veida profilēšanu, apkopojot Klientu lojalitātes programmas dalībnieka sniegto un NAILINFINITY kartes izmantošanas gaitā iegūto informāciju, lai analizētu, kādi pakalpojumi un produkti varētu interesēt Klientu lojalitātes programmas dalībnieku, un nosūtītu piemērota satura komerciālu paziņojumu. Datu automātiskā apstrāde (profilēšana) notiks galvenokārt ņemot vērā Klienta pēdējā pirkuma datumu, pirkuma summu, vidējo pirkumu apjomu, kā arī izmantoto veikalu atrašanās vietas un balstoties uz šiem parametriem var notikt nosūtīšanai paredzētās informācijas un piedāvājumu atlase, izveidojot un nosūtot atbilstoša satura komerciālo paziņojumu.

6.14. Klientu lojalitātes programmas dalībnieku informēšana par Klientu lojalitātes programmas, FASHION infinity un Sadarbības partneru piedāvājumiem tiek veikta atbilstoši Lojalitātes programmas anketā.

6.15. FASHION infinity apkopo personas datus, kas sniegti pie reģistrācijas Klientu lojalitātes programmā, izmantojot Kontu, sazinoties ar FASHION infinity, izmantojot NAILINFINITY, FASHION infinity interneta vietni vai mobilās lietotnes.

6.16. Lojalitātes programmas anketa, auditācijas pieraksti par darbībām Kontā (FASHION infinity interneta vietnē un mobilajā lietotnē), kā arī saziņa ar NAILINFINITY īpašnieku, tiek saglabāta kā pierādījums dalībai Klientu lojalitātes programmā un tās nosacījumiem. Šo informāciju FASHION infinity saglabā, balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā; lai izpildītu ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību, kā arī lai ievērotu Klientu lojalitātes programmas nosacījumus ar konkrēto NAILINFINITY īpašnieku.

6.17. Personas dati komerciālu paziņojumu mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad tiek atsaukta piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz beigsies nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu.

6.18. FASHION infinity pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu tiklīdz tiek apstrādāts piekrišanas atsaukums. Piekrišanas atsaukuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām izpildīt pieprasījumu, kas var aizņemt līdz piecām diennaktīm.

6.19. Klientu lojalitātes programmas dalībnieku personas dati tiek apstrādāti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš, kamēr nav pārtraukta dalība Klientu lojalitātes programmā vai kamēr iestāsies noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

6.20. Pēc tam, kad zudis nolūks datu saglabāšanai (iestājies datu glabāšanas termiņš), sniegtie personas dati tiek nekavējoties dzēsti vai padarīti neidentificējami.

6.21. Klientu lojalitātes programmas dalībnieku personas datu apstrādei, FASHION infinity var izdot privātuma politiku, kas publicējama FASHION infinity interneta vietnē un nosaka personas datu apstrādes kārtību.

7. Citi noteikumi

7.1. Ja NAILINFINITY īpašnieks ir norādījis vairākus iespējamās saziņas kanālus, FASHION infinity var izvēlēties, kuru saziņas kanālu izmantot, lai nosūtītu paredzētos paziņojumus ZKK īpašniekam.

7.2. NAILINFINITY īpašniekam ir pienākums nekavējoties aktualizēt jebkuru informāciju, tajā skaitā savus personas datus, paziņot FASHION infinity, ja Lojalitātes programmas anketā vai Klientu lojalitātes programmas dalībnieku datu bāzē norādītā informācija ir mainījusies, kļuvusi neaktuāla vai ir nepareiza.

7.3. Gadījumos, kad NAILINFINITY īpašniekam tiek atmaksāta nauda par preci, kura nopirkta, izmantojot Klientu lojalitātes programmas atlaides vai priekšrocības, NAILINFINITY īpašniekam tiek atmaksāta par preci faktiski samaksātā nauda un dzēsti uzkrātie punktu par atgriezto preci.

7.4. Priekšrocības un atlaides Klientu lojalitātes programmas dalībniekam netiek piešķirtas naudā.

7.5. FASHION infinity un Sadarbības partneri ir tiesīgi nepiešķirt NAILINFINITY īpašniekiem NAILINFINITY atlaides vai priekšrocības, ja tiek konstatēta NAILINFINITY lietošana pārkāpjot šos noteikumus un nekavējoties deaktivizēt izsniegto NAILINFINITY un dzēst visas piešķirtās atlaides, punktus un priekšrocības.

7.6. Ja NAILINFINITY īpašnieks uzskata, ka FASHION infinity nav veicis precīzu atlaižu uzkrājumu vai priekšrocību aprēķinu, tad iespējamās kļūdas pārbaudei jebkurā FASHION infinity tirdzniecības vietā ir jāiesniedz iesniegums kopā ar pirkuma čeku. Šāds iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma izdarīšanas brīža. Ja FASHION infinity konstatē, ka ir notikusi kļūda datu uzskaites sistēmā, tad, atkarībā no pieprasījuma, tā piešķir paredzēto atlaidi un/vai priekšrocību NAILINFINITY īpašniekam.

7.7. Jebkādas pretenzijas, kas attiecināmas uz Klientu lojalitātes programmu un NAILINFINITY, NAILINFINITY īpašnieks iesniedz FASHION infinity 1 (viena) mēneša laikā pēc pretenziju rašanās iemesla konstatēšanas, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā.

8. Intelektuālā īpašuma tiesības

8.1. NAILINFINITY dizainu, kā arī informāciju, kas norādāma uz NAILINFINITY, nosaka FASHION infinity. NAILINFINITY dizainu un formu FASHION infinity var jebkurā brīdī mainīt.

8.2. Visa ar Klienta lojalitātes programmu, NAILINFINITY un FASHION infinity, saistītā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu, ir FASHION infinity, FASHION infinity grupas uzņēmumu, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas FASHION infinity piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

8.3. NAILINFINITY kopēšana (reproducēšana) un NAILINFINITY identisku vai līdzīgu lojalitātes programmu instrumentu izgatavošana ir aizliegta. Jebkāda mehāniska, elektroniska vai citāda NAILINFINITY vai tajā ietvertās informācijas pārveidošana ir aizliegta.

9. Nobeiguma noteikumi

9.1. FASHION infinity ir tiesības jebkurā brīdī atcelt un/vai mainīt šos noteikumus, par to paziņojot FASHION infinity interneta vietnē vai FASHION infinity tirdzniecības vietās, vai nosūtot informāciju uz NAILINFINITY īpašnieka norādīto saziņas līdzekli (e-pastu un/vai tālruni). Jebkuras šajos noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. NAILINFINITY īpašnieki piekrīt, ka, turpinot lietot NAILINFINITY pēc šādu izmaiņu veikšanas, NAILINFINITY īpašnieks ar to apliecina savu piekrišanu visām izmaiņām.

9.2. FASHION infinity patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem noteikumiem piešķirtās tiesības. NAILINFINITY īpašniekiem ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot NAILINFINITY un dalību Klientu lojalitātes programmā.

9.3. FASHION infinity ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt vai mainīt Klientu lojalitātes programmu, neturpinot iepriekšējas Klientu lojalitātes programmas saistību izpildi. Šādā gadījumā NAILINFINITY īpašniekiem nav tiesību prasīt Klientu lojalitātes programmas ietvaros uzkrāto punktu vai priekšrocību realizēšanu pēc Klientu lojalitātes programmas darbības izbeigšanas, kā FASHION infinity arī nenes nekādu atbildību par iespējamiem jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties no Klientu lojalitātes programmas pārtraukšanas.

9.4. NAILINFINITY īpašniekam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt savas NAILINFINITY darbību un savu dalību Klientu lojalitātes programmā, nododot parakstītu un datētu iesniegumu jebkurā FASHION infinity tirdzniecības vietā vai FASHION infinity interneta vietnē.

9.5. FASHION infinity ir vienpusējas tiesības pārtraukt NAILINFINITY īpašnieka dalību Klientu lojalitātes programmā un/vai bloķēt NAILINFINITY, ja tiek pārkāpti šie noteikumi, vai tiek izbeigta Klientu lojalitātes programmas darbība.

9.6. Ja kāds no šo noteikumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo noteikumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos noteikumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu Klientu lojalitātes programmas sākotnējo ieceri, atbilstoši sākotnējai noteikumu redakcijai.

9.7. FASHION infinity nav atbildīgs par Sadarbības partneru sniegto pakalpojumu un pārdoto preču kvalitāti un drošumu, Sadarbības partneru sniegtās informācijas precizitāti un Sadarbības partneru piemēroto atlaižu un priekšrocību pareizību.

9.8. FASHION infinity nav atbildīgi par NAILINFINITY īpašniekam radītajiem netiešajiem zaudējumiem un negūto peļņu, kā arī zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar NAILINFINITY deaktivizēšanu, darbības izbeigšanu, sabojāšanu vai nozaudēšanu. Puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies Klientu lojalitātes programmas darbības ietvaros.

9.9. FASHION infinity nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici.

9.10. Jebkuri strīdi starp NAILINFINITY īpašnieku un FASHION infinity tiek risināti pārrunu ceļā. Ja šādā veidā tos atrisināt nav iespējams, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā. Pušu savstarpējām attiecībām un Klientu lojalitātes programmai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

Sazinies ar mums!
Vēlies uzdot jautājumu?
Sveiciens! 👋

Ja ir radušies kādi jautājumi, sazinies ar mums!